Algemene voorwaarden NG Zadels
NG Zadels is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Almere onder nummer 76865037.

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door NG Zadels gevestigd te Almere, hierna te noemen NG Zadels, aangegaan. De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van NG Zadels zijn algemene voorwaarden.

1.2 Bijzondere van de voorwaarden van NG Zadels afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden

2.1 NG Zadels aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
2.2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van NG Zadels onverlet, tenzij deze strijdig met die algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.

2.3 Algemene voorwaarden worden slechts door NG Zadels aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering vanaf bedrijf of magazijn van NG Zadels, inclusief omzetbelasting en exclusief emballage.

3.2 Gegevens in drukwerken verstrekt door NG Zadels zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden NG Zadels niet.

3.3 Aanbiedingen zijn niet geldig op reeds lopende bestellingen en zijn niet geldig voor automatische toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Overeenkomst

4.1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor NG Zadels door zijn schriftelijke bevestiging.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     4.2 Elke met NG Zadels aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarden dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat NG Zadels zonodig informatie betreffende hem opvraagt.

4.3 NG Zadels is gerechtigd om zonder opgave van redenen het tot stand komen van de opdracht te weigeren of niet te laten plaatsvinden.

4.4 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz, alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door NG Zadels bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 5 Prijzen

5.1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijslijsten en reclamematerialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden NG Zadels niet.

Artikel 6 Gedeeltelijke levering

6.1 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel “Betaling”.

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst

7.1 NG Zadels voert de overeenkomst naar best vermogen en inzicht en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              7.2 Bij het uitvoeren van de overeenkomst is NG Zadels gerechtigd om derden in te schakelen.

7.3 Indien NG Zadels afhankelijk is van gegevens en/of informatie die verstrekt moet worden door de koper en zij ontvangt deze niet tijdig, dan is NG Zadels gerechtigd de uitvoering op te schorten tot het moment dat zij de gegevens en/of informatie ontvangen heeft.

7.4 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor NG Zadels zijn de goederen te leveren.

7.5 Indien er sprake is van overschrijding van een indicatieve, in de overeenkomst opgenomen termijn, is NG Zadels pas in verzuim indien de koper NG Zadels schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

7.6 Indien het uitvoeren van de overeenkomst wordt vertraagd of indien de overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, dan brengt NG Zadels de consumentkoper hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. In dit geval is de consumentkoper gerechtigd om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

7.7 Indien de consumentkoper overgaat tot ontbinding, zoals genoemd in het voorgaande lid, betaalt NG Zadels het reeds betaalde bedrag door consumentkoper zo snel mogelijk terug.

7.8 NG Zadels is gerechtigd om in fasen te leveren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

7.9 Op het moment van levering door NG Zadels gaat het enig risico op het product over op ondernemer koper.

7.10 Nadat een schriftelijke confirmatie of ondertekend exemplaar van de opdrachtbevestiging door NG Zadels is ontvangen, is de afnemer verplicht de gekochte goederen af te nemen. Deze verplichting ontstaat op het moment dat de zaken aan hem worden geleverd of wanneer deze aan hem ter beschikking worden gesteld.

7.11 Op het moment dat de afnemer de levering weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk is/zijn, worden de zaken opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer. Alle aanvullende kosten die met de opslag gepaard gaan, komen voor rekening van de afnemer.

Artikel 8 Retourrecht

8.1 NG Zadels biedt de mogelijkheid om tweedehands goederen binnen 7 dagen te retourneren in Almere, verzendkosten worden hierbij nimmer vergoed. Het aankoopbedrag wordt binnen 5 werkdagen geretourneerd. Het ontvangen goed dient in dezelfde staat te verkeren als bij levering.

8.2 Wanneer de 7 dagen proeftijd zijn verlopen, kan het aangekochte tweedehands zadel niet meer worden geretourneerd, terug gebracht dan  wel gestuurd worden tenzij anders, schriftelijk, is overeengekomen.

8.3 Bij retourneren van het zadel via de post dient het tweedehands zadel, in de originele verpakking, met inbegrip van de PostNL verzekerservice te worden geretourneerd.

8.4 Tweedehands zadels die beschadigd zijn worden niet teruggenomen door NG Zadels.

8.5 Nieuwe goederen kunnen na levering binnen 14 dagen worden geruild of worden geretourneerd tegen het aankoopbedrag, mits het goed ongebruikt is.

8.6 De bedenktijd bij een zaak die via internet is gekocht gaat in op de dag na ontvangst van de zaak door consumentkoper of een vooraf door de consumentkoper aangewezen en aan NG Zadels bekendgemaakte vertegenwoordiger.

8.7 Het herroepingsrecht, het recht op opschorting en op verrekening is voor de ondernemer koper uitgesloten.

Artikel 9 Vervoer

9.1 De verzending geschiedt op de wijze als door NG Zadels aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of express verzending, dan zijn de hieraan verbonden extra kosten voor zijn rekening.

9.2 Zadels dienen door de opdrachtgever te allen tijde verzekerd verstuurt te worden.

Artikel 10 Leveringstermijnen

10.1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever NG Zadels schriftelijk ingebreke te stellen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor NG Zadels zijn de goederen te leveren. Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijnen niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 11 Meer- en minderwerk

11.1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
11.2 Door NG Zadels te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 11.3 De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 BW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12 Wijziging van de opdracht

12.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden door de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan NG Zadels ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de ten uitvoering van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever. Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door NG Zadels buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 13 Annuleren

13.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door NG Zadels reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal additioneel aan NG Zadels als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht NG Zadels te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.

Artikel 14 Reclame

14.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, NG Zadels terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering NG Zadels wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

14.2 NG Zadels dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
14.3 NG Zadels ontvangt in ieder geval 3 weken de tijd om een klacht in behandeling te nemen en een voorstel tot oplossing aan te bieden.

14.4 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Indien de reclame naar het oordeel van NG Zadels c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 15 Garantie

15.1 NG Zadels verleent geen garantie op tweedehands zadels, gebruikte goederen en-/of materialen.
15.2 Indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud, dan komt iedere vorm van garantie te vervallen.

15.3 Garantie vervalt wanneer, zonder schriftelijke toestemming van NG Zadels, de koper of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht (of dit hebben geprobeerd), andere zaken aan de hoofdzaak zijn bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan voorgeschreven wijze.

15.4 Alle kosten voor herstel of vervanging worden aan de koper in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen.
15.5 Het in dit artikel bepaalde doet niets af aan de rechten en vorderingen die een consumentkoper tegenover NG Zadels kan doen gelden op grond van de wet.

Artikel 16 Retentierecht

16.1 Wanneer NG Zadels goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. NG Zadels heeft dit retentierecht eveneens op eerdere overeenkomsten die de opdrachtgever nog verschuldigd is.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

17.1 NG Zadels is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld; Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken; Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik; Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht en/of onderhoudsmiddelen; Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

17.2 NG Zadels is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door schuld van NG Zadels of van hen, die door NG Zadels te werk zijn gesteld.

17.3 NG Zadels is niet aansprakelijk voor letsel bij paarden in welke vorm dan ook.

17.4 Kosten van dierenarts en therapeuten kunnen niet op NG Zadels verhaald worden.

17.5 NG Zadels zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 18 Overmacht

18.1 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar NG Zadels of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van NG Zadels, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van NG Zadels, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor NG Zadels overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. 18.2 NG Zadels is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 19 Eigendomsvoorbehoud

19.1 Zolang NG Zadels geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van NG Zadels. 19.2 NG Zadels heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

19.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

19.4 De koper geeft na het aangaan van de overeenkomst onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan NG Zadels, of een derde die door NG Zadels wordt aangewezen, om in alle gevallen waarin NG Zadels haar eigendomsrecht wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich bevinden. NG Zadels is tevens gerechtigd om de eigendommen van deze plaatsen mee te nemen.

Artikel 20 Wanprestatie en ontbinding

20.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds ingebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

20.2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal NG Zadels ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.

20.3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft NG Zadels eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die NG Zadels op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 21 Betaling

21.1 Betaling dient contant, met de pin, Ideal, Paypal of per bank te geschieden na ontvangst van het goed of indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

21.2 NG Zadels ontvangt eerst de betaling alvorens een product wordt afgegeven of geleverd.

21.3 Indien de factuur bestemd is voor de consumentkoper zijn alle bedragen vermeld inclusief BTW. Bijkomende kosten zoals invoerrechten, verzekeringen, transportkosten, overheids- en andere publiekrechtelijke heffingen en eventuele andere vergoedingen zijn niet inbegrepen in de prijs vermeld op de factuur.

21.4 Indien de koper een consument is en deze niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, gunt NG Zadels de consument een tweede betalingstermijn van 14 dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.

21.5 Blijft betaling na de nieuwe termijn van 14 dagen uit, dan is de koper die een consument is wettelijke rente aan NG Zadels verschuldigd alsmede de buitengerechtelijke kosten die gepaard gaan met het vorderen van de betaling.

Artikel 22 Toepasselijk recht

22.1 Op alle door NG Zadels gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 23 Geschillen

23.1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon- c.q. vestigingsplaats van NG Zadels, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.